Skip to main content

Privacybeleid

REFFEE BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan voorzichtig om met de gegevens die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van REFFEE BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens wij over u verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

 

Webshop software

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​in ieder geval uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

 

Web hosting

Onze hosting- en e-commercepartner heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Onze hosting- en e-commercepartner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen.

 

E-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Zoals hierboven vermeld, zijn de waarborgen met betrekking tot uw gegevensbescherming ook van toepassing op de externe Mollie-diensten. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzending en logistiek

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor de uitvoering van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Daarom moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DHL. DHL gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. In het geval DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening; dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt, en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, later contact met u op te nemen, dan zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal vertrouwelijk behandeld op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

 

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In dergelijke gevallen kan REFFEE BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent; dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook beschouwen als een vergeetverzoek. Op grond van geldende administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de betreffende termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in verband met uw opdracht hebben gemaakt.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Afschriften en kopieën van uw gegevens sturen wij in principe alleen naar uw reeds bekende e-mailadres om misbruik te voorkomen. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergiffenis administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze hebben opgeslagen.

 

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten inzien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van REFFEE BV. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact met ons op.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.